Kamer keurt reeks wetteksten goed en gaat op reces

21 juli 2017
De Kamer heeft vandaag net voor het zomerreces nog een reeks wetteksten goedgekeurd. Het meest in het oog springend is het voorstel om de maximale duur van een administratieve aanhouding te verlengen van 24 naar 48 uur.

In totaal passeerden de voorbije twee dagen nog 24 wetteksten de revue. Het wetsontwerp dat een nieuw systeem van griffierechten invoert, raakte nog niet door het parlement. De oppositie verzamelde immers voldoende stemmen om nog een advies van de Raad van State te vragen.

Bij de voorstellen die wel goedgekeurd werden, is het meest opvallend het voorstel om de grondwet te wijzigen, zodat de maximumduur van een administratieve aanhouding verdubbelt van 24 naar 48 uur. De tekst kreeg voldoende steun op de oppositiebanken om aan de noodzakelijke tweederdemeerderheid te komen. Uiteindelijk waren er enkel twaalf tegenstemmen van Ecolo-Groen en PVDA en één onthouding van een PS'er. Een eerdere poging van de meerderheid om die termijn uit te breiden naar 72 uur voor terreurfeiten, mislukte een maand geleden. De Senaat moet het voorstel ook nog goedkeuren.

Een wetsvoorstel van de meerderheid schoeit het erfrecht op een nieuwe leest. Veel regels dateren immers nog uit de tijd van Napoleon en zijn dus grotendeels nog gebaseerd op de traditionele opvatting van het gezin. Bedoeling is het erfrecht te moderniseren, zodat het meer aangepast is aan bijvoorbeeld de veranderde gezinssamenstelling. De tekst kreeg de steun van oppositiepartijen SP.A en Ecolo-Groen. PS, CDH en DéFI stemden tegen, terwijl PVDA, Vlaams Belang en Vuye & Wouters zich onthielden.

Nog in de sfeer van de gewijzigde samenleving, kreeg het wetsontwerp groen licht dat een einde maakt aan de levenslange uitsluiting van homo's bij het geven van bloed. Seks hebben met een andere man blijft wel beschouwd worden als risicogedrag en zal dus nog steeds een tijdelijke uitsluiting van twaalf maanden tot gevolg hebben. De oppositie onthield zich bij de stemming, op CDH na, dat tegenstemde.

De Kamer schaarde zich ook achter een ontwerp waardoor vennootschappen waarin de overheid een doorslaggevende rol speelt, voortaan volledige transparantie moeten bieden over de vergoedingen die ze betalen aan hun bestuurders. De tekst werd bijna unaniem goedgekeurd.Ze moeten in hun jaarverslag de individuele bedragen en andere voordelen vermelden die uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als lid van de raad van bestuur. Voor bedrijven die op de beurs genoteerd zijn, bestond er al zo'n verplichting. Voortaan zal dat dus ook gelden voor intercommunales, maar ook bijvoorbeeld de Nationale Loterij.

Op de lijst staat nog een wetsontwerp dat telecomoperatoren beperkingen oplegt rond het afsluiten van diensten in geval van de betwisting van facturen. De meerderheid, PS en Vlaams Belang stemden voor, de rest van de oppositie onthield zich.

Verder in het rijtje staat een wetsontwerp dat het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moet helpen voorkomen. De unaniem goedgekeurde maatregelen versterken onder meer de nationale en internationale samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten en inlichtingendiensten, alsook de controle op de betrokken instellingen.

Een ander ontwerp voert een nieuw, doorlopend systeem van voorschotten in voor de aanvullende gemeentebelastingen die door de federale overheid worden doorgestort. Dat moet de schommelingen in de gemeentelijke ontvangsten uitvlakken en zo voor meer financiële zekerheid zorgen. Ook deze tekst kreeg unaniem het fiat van het halfrond.

Tot slot moet een wetsontwerp een einde maken aan misbruiken van beroepsprocedures in vreemdelingenzaken. Het wordt voortaan mogelijk in één en dezelfde zitting zowel een arrest te vellen in het beroep, als een arrest waarin de verzoeker veroordeeld wordt wegens een kennelijk onrechtmatig beroep. Vroeger moesten daarvoor aparte zittingen worden bijeengeroepen, waardoor die mogelijkheid veelal dode letter bleef. Zowat de voltallige oppositie stemde tegen, op enkele onthoudingen na.

De eerstvolgende plenaire vergadering van de Kamer, na het reces, vindt plaats op 21 september.

Radio 1 Select