Wat is 'veilig'?

17 september 2015

'Veilige landen van herkomst', kent u die uitdrukking? België heeft in het Koninklijk Besluit (KB) van 24 april 2015 de lijst van dat soort landen geüpdatet.

De landen die volgens dat KB als veilig worden beschouwd zijn: Albanië, Bosnië-Herzegovina, de (voormalige Joegoslavische) Republiek Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en India.

De criteria die ons land daarvoor hanteert zijn: de rechtstoestand in het land van herkomst, de toepassing van de rechtsvoorschriften, de algemene politieke omstandigheden en de mate waarin bescherming wordt gegeven tegen vervolging en mishandeling.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) behandelt de asielaanvragen van asielzoekers die afkomstig zijn uit veilige landen in een bijzondere procedure. Ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) voorziet in een specifieke procedure.

Nu is 'veilig' een begrip waarover serieus gediscussieerd kan worden.

En zo'n lijst is geen onveranderlijk en universeel gegeven. Dat eerste lijkt ons evident, dat tweede is niet bevorderlijk voor een gecoördineerd Europees beleid.

Dertien EU-lidstaten hanteren een lijst van Veilige landen van herkomst. En die vertonen onderling nogal wat verschillen.

Zo beschouwen negen landen EU-kandidaat Albanië als veilig. Voor België is Albanië dat pas sinds 15 mei, toen het KB van 24 april in werking trad. Maar voor Duitsland, Ierland, Malta en Slowakije is Albanië nog altijd onveilig.

In het kader van de vluchtelingencrisis probeert de EU nu toch een gemeenschappelijk lijst van veilige landen op te stellen.

Wat zegt het Internationaal recht over veilige landen?