Wedstrijdreglement 'Kunst & Kabouters'

17 mei 2021
Het Radio 1-programma Culture Club gaat op zoek naar de origineelste voortuinkunst in Vlaanderen. Iedereen kan foto’s van inspirerende voortuinen/gevels/terrassen inzenden als suggestie via de website van Radio 1 en via de Radio 1-app.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van Radio 1, met uitzondering van medewerkers van de VRT en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Radio 1 ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer, sms, mms, …) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Radio 1 voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd.

Na het winnen van een prijs kan de deelnemer automatisch gedurende 4 weken vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van wedstrijden georganiseerd door Radio 1. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden van Radio 1, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

2.4. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1 Iedereen kan inspirerende voortuinen/gevels/terrassen inzenden als suggestie via de website van Radio 1 en via de Radio 1-app, vanaf 14 mei tot en met 3 juni.

De actie, en de daaraan verbonden zoektocht, beperkt zich tot kunstobjecten in de openbare/publieke ruimte. Het gaat bijvoorbeeld om kunstwerken in een tuin die onbelemmerd zichtbaar zijn vanop straat/de publieke ruimte. In uitbreiding komen ook interessante gevels van huizen (met of zonder voortuin) waarop inspirerende kunst is aangebracht in aanmerking. Ook kunstobjecten op een terras van een appartement, die onbelemmerd zichtbaar zijn vanop straat/de publieke ruimte kunnen in aanmerking komen. 

De kunstobjecten in de voortuin/gevels/terrassen zijn door de eigenaar doelbewust gekozen om daar te staan en om op een bepaalde manier te communiceren met de publieke ruimte. Onze zoektocht gaat uit naar objecten die al een hele tijd de voortuin/gevel/terras sieren. We zijn niet op zoek naar objecten die speciaal voor deze actie gecreëerd worden.

Radio 1 wil met deze actie deelnemers geenszins aansporen om zich onrechtmatige toegang tot de privé-eigendommen van anderen te verschaffen, en keurt dit ten zeerste af. Als deelnemers in de actie de kunstobjecten van derden onder de aandacht willen brengen, zullen zij dit met de toestemming van die derden doen en zullen zij zich ervan weerhouden om met hun inbreng gegevens in beeld te brengen die de privacy van deze derden zouden kunnen schade.

Kunst achter glas (straatramen of etalages) komt niet aanmerking in deze zoektocht. Het onder de aandacht brengen van reclame of andere commerciële initiatieven wordt ook uitdrukkelijk uitgesloten. 

Het is in geen enkel opzicht de bedoeling om met inzendingen van bepaalde voortuinen/gevels/terrassen de eigenaar te ridiculiseren of stigmatiseren.

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Radio 1/VRT de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte:

  • te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Radio 1/VRT en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube, …);
  • te verwerken in radio- en televisieprogramma's en deze programma's op om het eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) en toestemmingen te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Radio 1/VRT tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Radio 1 is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

3.2. Op vrijdag 4 juni stelt de jury een shortlist samen met 10 voortuinen/gevels/terrassen in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria. De jury van de zoektocht, bestaande uit Hannes Coudenys, Stief Desmet en de redactie van Culture Club, behoudt het voorrecht om een subjectieve selectie te maken van ingezonden voortuinkunst om zo te komen tot de uiteindelijke shortlist.

Luisteraars kunnen vanaf 4 juni tot en met 10 juni stemmen op hun favoriete voortuin/gevel/terras uit de shortlist, de voortuin/gevel/terras met de meeste stemmen wint de wedstrijd.

4. Prijzen

4.1. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook. Het is niet toegelaten om gewonnen prijzen door te geven of te verkopen aan derden.

4.2. Radio 1 kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat de VRT bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Radio 1 en/of de organisator.

Als de organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie.

4.5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Radio 1 en/of de organisator.

4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

4.7. Indien de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn (of vergezeld door een meerderjarige) en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door Radio 1 bekostigd, tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs. De vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt (reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van de reis.

De winnaar heeft tijdens een bepaalde periode de tijd om de reis op te nemen. De winnaar die om welke reden dan ook de reis niet opneemt, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Radio 1 en/of de organisator. De prijs is dan terug beschikbaar voor Radio 1 en/of de organisator.

De gewonnen reis is altijd op naam van de winnaar en mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal dan ook. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op welke manier dan ook, zoals onder meer (maar niet beperkt tot) op internetsites. Wanneer blijkt dat de winnaar de prijs toch te koop aanbiedt dan heeft Radio 1 het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen. De winnaar maakt dan geen aanspraak op een vergoeding of compensatie. De prijs is dan terug beschikbaar voor Radio 1 en/of organisator.

5. Aansprakelijkheid van Radio 1

5.1. Radio 1 is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. Radio 1 is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 Radio 1 is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Radio 1 niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Radio 1 niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan Radio 1 de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Radio 1 de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens Radio 1.

5.5. Indien Radio 1 genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Radio 1 hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Radio 1alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. Radio 1 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van Radio 1 en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

5.7. Radio 1 is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Radio 1 kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de VRT in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat de VRT in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Radio 1 verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. Radio 1 houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Radio 1 zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van Radio 1 of van de VRT uit te sluiten.

Radio 1 behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Radio 1 geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met Radio 1 of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Medeorganisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Radio 1 te worden gelezen als verwijzend naar zowel Radio 1 als de medeorganisator(en).

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van Radio 1 aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Radio 1 in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan Radio 1 dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Radio 1 en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

Radio 1 heeft een wisrecht als inzendingen niet aan de gestelde voorwaarden voldoen.